Vol 25, No 4 (August 2013): Chinese Journal of Cancer Research

Original Articles

Sandwich ELISA for detecting urinary Survivin in bladder cancer
Xuefeng Li, Yaming Wang, Jianjun Xu, Qingyun Zhang
Clinical diagnosis and treatment of alpha-fetoprotein-negative small hepatic lesions
Yiyao Xu, Xin Lu, Yilei Mao, Xinting Sang, Haitao Zhao, Shunda Du, Haifeng Xu, Yongliang Sun, Huayu Yang, Tianyi Chi, Zhiying Yang, Shouxian Zhong, Jiefu Huang
Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for patients with acute leukemia
Yan Chen, Yajing Xu, Gan Fu, Yi Liu, Jie Peng, Bin Fu, Xiaoyu Yuan, Hongya Xin, Yan Zhu, Qun He, Dengshu Wu, Yigang Shu, Xiaolin Li, Xielan Zhao, Fangping Chen
Value of pre-treatment biomarkers in prediction of response to neoadjuvant endocrine therapy for hormone receptor-positive postmenopausal breast cancer
Min Ying, Yingjian He, Meng Qi, Bin Dong, Aiping Lu, Jinfeng Li, Yuntao Xie, Tianfeng Wang, Benyao Lin, Tao Ouyang
DNA repair gene XRCC1 polymorphisms and susceptibility to childhood acute lymphoblastic leukemia: a meta-analysis
Juan Du, Cong Lu, Guohui Cui, Yan Chen, Jing He
PIK3CA mutation in Chinese patients with lung squamous cell carcinoma
Jinglin Yu, Hua Bai, Zhijie Wang, Zhigang Wei, Xiaosheng Ding, Jianchun Duan, Lu Yang, Meina Wu, Yuyan Wang, Jie Wang
Recurrent orbital space-occupying lesions: a clinicopathologic study of 253 cases
Weiqiang Tang, Yan Hei, Lihua Xiao

Review Articles

Argonaute protein as a linker to command center of physiological processes
Kaifa Wei, Lingjuan Wu, Yanhui Chen, Yina Lin, Yanmei Wang, Xiaoyao Liu, Daoxin Xie
The role of circadian rhythm in breast cancer
Shujing Li, Xiang Ao, Huijian Wu

Surgical Techniques

Laparoscopy-assisted D2 radical distal gastrectomy for gastric cancer (Billroth II anastomosis)
Hanhui Yao, Qiang Huang, Zhiqiang Zhu, Wei Liang
Laparoscopic gastrectomy for distal gastric cancer
Donglei Zhou, Liesheng Lu, Xun Jiang
Total laparoscopic-assisted radical gastrectomy (D2+) with jejunal Roux-en-Y reconstruction
Weidong Zang, Wenju Liu, Cheng Wei, Shifu Liu, Guodong Zhao
Pylorus- and vagus-nerve-preserving partial gastrectomy (D2 dissection)
Jian Zhang, Liang Cao, Zhenglin Wang, Chi Zhang, Xiang Hu
Laparoscopic-assisted radical gastrectomy for distal gastric cancer
Yian Du, Xiangdong Cheng, Zhiyuan Xu, Litao Yang, Ling Huang, Bing Wang, Pengfei Yu, Ruizeng Dong
Delta-shaped anastomosis in totally laparoscopic D2 radical distal gastrectomy
Jun Zhang
Station 10 lymph node dissections in laparoscopic-assisted spleenpreserving radical gastrectomy for advanced proximal gastric cancer
Yong Li, Junjiang Wang
Radical gastrectomy for D2 distal gastric cancer
Ping Dong
Curettage and aspiration in splenic hilar lymph node dissection for spleen-preserving radical D2 gastrectomy
Wei Wang, Lijie Luo, Yansheng Zheng, Jin Wan
Laparoscopic distal gastrectomy with D2 dissection for advanced gastric cancer
Jiang Yu, Yanfeng Hu, Tao Chen, Tingyu Mou, Xia Cheng, Guoxin Li
Spleen-preserving splenic lymph node dissection in radical total gastrectomy
Zhigang Jie, Zhengrong Li, Yi Cao, Yi Liu, Mengmeng Jiang, Liangqing Lin, Guoyang Zhang
D2 plus radical resection combined with perioperative chemotherapy for advanced gastric cancer with pyloric obstruction
Yian Du, Xiangdong Cheng, Zhiyuan Xu, Litao Yang, Ling Huang, Bing Wang, Pengfei Yu, Ruizeng Dong