Vol 23, No 3 (September 2011): Chinese Journal of Cancer Research

Review Article

XRCC1 Polymorphisms and Pancreatic Cancer: A Meta-Analysis
Wei-dong Shen, Hong-lin Chen, Peng-fei Liu

Original Article

High Expression of p300 in Human Breast Cancer Correlates with Tumor Recurrence and Predicts Adverse Prognosis
Xiang-sheng Xiao, Mu-yan Cai, Jie-wei Chen, Xin-yuan Guan, Hsiang-fu Kung, Yi-xin Zeng, Dan Xie
Shu-Gan-Liang-Xue Decoction Simultaneously Down-regulates Expressions of Aromatase and Steroid Sulfatase in Estrogen Receptor Positive Breast Cancer Cells
Xue-song Fu, Ping-ping Li
Diagnostic Value of Mini-laparoscopy in Patients with Abdominal Neoplasm
Jian Wang, Yan-jun Ni, Shi-yao Chen
Attributable Causes of Cancer in China: Fruit and Vegetable
Hui-juan Xiao, Hao Liang, Jian-bing Wang, Cheng-Yu Huang, Wen-qiang Wei, Mathieu Boniol, You-lin Qiao, Paolo Boffetta
Curcumin Prevents Induced Drug Resistance: A Novel Function?
Dong Xu, Wei Tian, Hong Shen
Recursive Partitioning Analysis Classification and Graded Prognostic Assessment for Non-Small Cell Lung Cancer Patients with Brain Metastasis: A Retrospective Cohort Study
Cai-xing Sun, Tao Li, Xiao Zheng, Ju-fen Cai, Xu-li Meng, Hong-jian Yang, Zheng Wang
Determination of PDCD5 in Peripheral Blood Serum of Cancer Patients
Yue Wang, Guo-hong Wang, Qing-yun Zhang
Genetic Variants in MMP9 and TCF2 Contribute to Susceptibility to Lung Cancer
Jing-zhe Sun, Xue-xi Yang, Ni-ya Hu, Xin Li, Fen-xia Li, Ming Li
Sorafenib Combined with Cryoablation to Treat Unresectable Hepatocellular Carcinoma
Hong Ni, Mao Yang, Zhi Guo, Ti Zhang
Combination of Recombinant Adenovirus-p53 with Radiochemotherapy in Unresectable Pancreatic Carcinoma
Jin-luan Li, Yong Cai, Shan-wen Zhang, Shao-wen Xiao, Xiao-fan Li, You-jia Duan, Yong-heng Li, Bo Xu, Kun Yan

Brief Communication

Src Is Dephosphorylated at Tyrosine 530 in Human Colon Carcinomas
Shu-dong Zhu, Jeffrey D Bjorge, Donald J Fujita

Case Report

Mosaic Trisomy 21 and Trisomy 14 as Acquired Cytogenetic Abnormalities without GATA1 Mutation in A Pediatric Non-Down Syndrome Acute Megakaryoblastic Leukemia
Yi Xiao, Jia Wei, Jin-huan Xu, Jian-feng Zhou, Yi-cheng Zhang
Pilomyxoid Astrocytoma in Cerebellum
Peng-fei Ge, Hai-feng Wang, Li-mei Qu, Bo Chen, Shuanglin Fu, Yinan Luo
Oxaliplatin-Induced Lung Injury with Allergic Reaction
Tetsuya Homma, Masatsugu Kurokawa, Yoshitaka Yamamoto, Satoshi Matsukura, Koushi Ieki, Shintaro Suzuki, Miho Odaka, Shin Watanabe, Munehiro Yamaguchi, Mitsuru Adachi
Therapy-Related Acute Myeloid Leukemia in A Primary Pulmonary Leiomyosarcoma Patient with Skin Metastasis
Yan Ma, Bo-bin Chen, Xiao-ping Xu, Guo-wei Lin, Yuan Ji, Sujie Akesu, Haiying Zen