Vol 24, No 3 (September 2012): Chinese Journal of Cancer Research

Original Article

Report of Incidence and Mortality in China Cancer Registries, 2008
Wan-qing Chen, Rong-shou Zheng, Si-wei Zhang, Ni Li, Ping Zhao, Guang-lin Li, Liang-you Wu, Jie He
XPC Polymorphism Increases Risk of Digestive System Cancers: Current Evidence from A Meta-Analysis
Xia Jiang, Li-tao Zhou, Shan-chun Zhang, Kun Chen
Clinicopathological Significance of Mucin 2 Immunohistochemical Expression in Colorectal Cancer: A Meta-Analysis
Li Li, Pei-lin Huang, Xiao-jin Yu, Xiao-dong Bu
Reduction of CAII Expression in Gastric Cancer: Correlation with Invasion and Metastasis
Xiao-jie Li, Hai-long Xie, San-ju Lei, Hui-qiu Cao, Tian-Yun Meng, Yu-lin Hu
Assessment of XAF1 as A Biomarker to Differentiate Hepatocellular Carcinoma from Nonneoplastic Liver Tissues
Ying Lin, Wei Li
Hepatocellular Carcinoma with Blood Supply from Parasitized Omental Artery: Angiographic Appearance And Chemoembolization
Song Gao, Ren-jie Yang, Jia-hong Dong
Effect of Trastuzumab on Notch-1 Signaling Pathway in Breast Cancer SK-BR3 Cells
Ming Han, Hua-yu Deng, Rong Jiang
Protein Microarrays for Quantitative Detection of PAI-1 in Serum
Xu Ma, Qing-yun Zhang
Individualized Chemotherapy in Advanced NSCLC Patients Based on mRNA Levels of BRCA1 and RRM1
Sheng-xiang Ren, Ai-wu Li, Song-wen Zhou, Ling Zhang, Yong-sheng Wang, Bing Li, Xiao-xia Chen, Jie Zhang, Jian-fang Xu, Cai-cun Zhou
Inhibitory Effects of 5-Aza-2'-Deoxycytidine and Trichostatin A in Combination with p53-Expressing Adenovirus on Human Laryngocarcinoma Cells
Ling-yan Jiang, Meng Lian, Hong Wang, Ju-gao Fang, Qi Wang
Diphtheria Toxin/Human B-Cell Activating Factor Fusion Protein Kills Human Acute Lymphoblastic Leukemia BALL-1 Cells: An Experimental Study
Xin-pu Gao, Zheng-min Liu, Yu-lian Jiao, Bin Cui, Yue-ting Zhu, Jie Zhang, Lai-cheng Wang, Yue-ran Zhao
Dys-psychological Stress Effect on Expressions of P53 and NFκBp65 in Human Ovarian Carcinoma In Vivo
Li-qun Yu, Guo-lan Gao, Fun-jun Liu, Qiong-jing Zeng

Case Report

Gallbladder Metastasis of Non-small Cell Lung Cancer Presenting as Acute Cholecystitis
Yu-Sook Jeong, Hye-Suk Han, Sung-Nam Lim, Mi-Jin Kim, Joung-Ho Han, Min-Ho Kang, Dong-Hee Ryu, Ok-Jun Lee, Ki-Hyeong Lee, Seung-Taik Kim
CPT-11 Chemotherapy Rescued A Patient with Atypical Sclerosing Epithelioid Fibrosarcoma from Emergent Condition
Chun-hua Pan, Xi-qun Han, Jian-sheng Li