Vol 27, No 5 (October 2015): Chinese Journal of Cancer Research

Opinion on Circulating Tumor Cells

The promise of liquid biopsy in cancer: a clinical perspective
Enrico Cortesi, Michela Palleschi, Valentina Magri, Giuseppe Naso

Original Article on Circulating Tumor Cells

Impact of chronic exposure to bevacizumab on EpCAM-based detection of circulating tumor cells
Chiara Nicolazzo, Isabella Massimi, Lavinia V. Lotti, Simone Vespa, Cristina Raimondi, Fabio Maria Pulcinelli, Angela Gradilone, Paola Gazzaniga

Original Article

Prognostic value of clinicopathological characteristics in patients with pancreatic cancer
Mei Geng, Haoping Xu, Ruobing Ren, Qing Qu, Chengfang Shangguan, Junwei Wu, Jinsong Jiang, Hao Li, Weiguo Cao
Quantitative evaluation of hepatitis B virus mutations and hepatocellular carcinoma risk: a meta-analysis of prospective studies
Yang Yang, Jiang-Wei Sun, Long-Gang Zhao, Freddie Bray, Yong-Bing Xiang
Addition of rituximab is not associated with survival benefit compared with CHOP alone for patients with stage I diffuse large B-cell lymphoma
Bo Jia, Yuankai Shi, Suyi Kang, Sheng Yang, Shaoxuan Hu, Yexiong Li, Mei Dong, Weihu Wang, Jianliang Yang, Liqiang Zhou, Peng Liu, Shengyu Zhou, Yan Qin, Lin Gui, Changgong Zhang, Hua Lin, Shanshan Chen, Lin Wang, Xiaohui He
A PTEN translational isoform has PTEN-like activity
Xie Zhang, Bowei Yin, Fangfang Zhu, Guochang Huang, Hong Li